ترانه های کودکانه

 

سلام کوچولوها لبخند
سلام به روی ماهتونلبخند
خوبینفرشته
چند تا شعر براتون گذاشتم قلب
باران
باز برای آسمون                  از راه رسید یه مهمون
یه ابر چاق سیاه                 با خنده های قاه قاه
ابر ِسیاه شیطون                دوید توی آسمون
نشست کنار خورشید          دامنشو روش کشید
آسمونو سیاه کرد               خنده ای قاه قاه کرد
خورشید به ابر نیگا کرد        پرنده رو صدا کرد
پرنده زود پر کشید              رفت تا به ابرک رسید
پاهاشو قلقلک کرد             به خنده هاش کمک کرد
ابر سیاه هی خندید            اشک چشاشو ندید
خنده ی ابر بارون شد         خورشید خانوم خندون شد
 
خورشید
از پشت کوه دوباره
خورشید خانوم در اومد
با کفشای طلا و
 پیرهنی از زر اومد
 
آهسته تو آسمون
چرخی زد و هی خندید
ستاره ها رو آروم
از توی آسمون چید
 
 
با دستای قشنگش
ابرا رو جابه جا کرد
از اون بالا با شادی
 به آدما نیگا کرد
 
دامنشو تکون داد
رو خونه ها نور پاشید
آدمها خوشحال شدن
خورشید بااونها خندید...
 
نماز گلها
وقت اذان است
گلها می خندند
پشت سر سرو
قامت می بندند
                           
سنبل می گوید   
الله اکــــــــــــبر
لاله می خواند
 سوره را از بر
 
 
نرگس در رکوع       
گل میدهد باز
کوکب در سجده
غرق در نیاز
 
دستان سوسن
رو به قنوت است
وقت تشهد
بر سمت توت است
 
هنگام سلام
گلها یکـــــرنگند
وقت اذان است
گلها می خندند
 
زمستان
بــــاز آمــده زمــســــتان              این فصــل سردِ سرسخت
زنـــــبـورک بیــــــچــــاره               یـــخ زد روی بـــند رخــــت
گنجشـــک بــرخود لرزیـد              تــا ننـــه ســرمــا را دیــــد
دســت سرد زمــسـتـان              تــــمــــام گلـــها را چـــیـد
بــــاغ از تـــرس زمستان              چشمان سبـزش را بست
بـــرفِ  ســرد زمـــستان            روی چشمانــش نشست
از سوز و ســــرمای برف              گنجشــــک و بـاغ خوابیدند
در خـــوابِ چشمــانشان            هردو بـــهــــار را دیـــــدند
 
مهمونی
کنار گل تو باغچه
نشستن دو تا زنبور
یه مهمونی گرفتن
با یه دونه ی انگور
                              
خانوم و آقا مورچه
رد میشدن از اونجا
زنبورای مهربون
صدا زدن بفرما!
 
شاپرک و کفشدوزک
می پریدن رو گلها
زنبورا ی مهربون
صدازدن بفرما!
 
کنار باغچه حالا
زیاد شدن مهمونا
مورچه ها و کفشدوزک
شاپرک و زنبورا
 
یه مهمونی گنده
دادن اون دو تا زنبور
منم بردم براشون
دو تا خوشه ی انگور
 
صلح
یـــــک و دو و ســـه
                  یــــک و دو و ســــه 
                                         روی ایـــــن زمــــین 
                                                               جــــنگ دیگه بسه 
چهار و پنج و شش 
                    چهار و پنج و شش
                                           مـــهربـــــونی کو 
                                                               عـــاطفه کو -شش
/ 0 نظر / 74 بازدید